REGULAMIN SZCZECIŃSKIEGO PIKNIKU LOTNICZEGO 2016

02 lipca 2016 r.
Lotnisko Szczecin-Dąbie

 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Pikniku Lotniczym – należy przez to rozumieć imprezę odbywającą się w Szczecinie-Dąbiu, na terenie Lotniska przy Aeroklubie Szczecińskim, ul. Przestrzenna 10,
  2. Organizatorze – należy przez to rozumieć firmę In Spe grupa marketingowa Sylwia Matczak i Aeroklub Szczeciński.
  3. teren Pikniku Lotniczego – należy przez to rozumieć teren lotniska w Szczecinie-Dąbiu, przy Aeroklubie Szczecińskim.
  4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Szczecińskiego Pikniku Lotniczego 2016 – planowanego do przeprowadzenia w dniu 02 lipca 2016r w Szczecinie-Dąbiu.

§ 2

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Szczecińskiego Pikniku Lotniczego będą przebywały na terenie Pikniku Lotniczego.
 2. Każdy uczestnik Imprezy będąc na jej terenie wyraża zgodę na zapisy powyższego Regulaminu a ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Szczecińskiego Pikniku Lotniczego w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Szczecińskiego Pikniku Lotniczego.

§ 3
Zasady szczegółowe

 1. Organizator określa warunki uczestnictwa w Szczecińskim Pikniku Lotniczym, korzystania z terenu Pikniku Lotniczego i znajdujących się tam urządzeń.
 2. Osoby przebywające na terenie Szczecińskiego Pikniku Lotniczego podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
 3. Szczeciński Piknik Lotniczy to impreza otwarta, nie biletowana, bezpłatna.
 4. Na terenie Pikniku Lotniczego obowiązuje całkowity zakaz urządzania manifestacji oraz prowadzenia wszelkich form agitacji, treść której nie został uzgodniony wcześniej z Organizatorem.

§ 4
Wejście na Piknik Lotniczy i kontrola

 1. Wstęp na teren Szczecińskiego Pikniku Lotniczego jest bezpłatny.
 2. Wszystkie pojazdy nie należące do służb porządkowych lub Organizatorów, mogą parkować wyłącznie w oznaczonych strefach parkingowych lotniska.
 3. Na terenie Szczecińskiego Pikniku Lotniczego mogą przebywać osoby w godzinach 09:00-20:00.
 4. Służba porządkowa jest uprawniona do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia imprezy.
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
  3. przeglądania bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo-niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania ich poleceń – wezwania do opuszczenia imprezy.
  5. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz dopuszczających się czynów zabronionych.
 1. Organizator odmawia wstępu na teren Szczecińskiego Pikniku Lotniczego osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
  2. posiadającym niebezpieczne przedmioty, broń, materiały pirotechniczne,
 1. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

§ 5
Warunki bezpieczeństwa, obowiązki i zachowanie się na terenie Pikniku Lotniczego

 1. Przebywanie osób w innych miejscach niż zostały do tego wyznaczone, może powodować ryzyko śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za które to Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Każdy, kto przebywa na terenie Szczecińskiego Pikniku Lotniczego powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom będącym uczestnikami tego wydarzenia.
 3. Każdy przebywający na terenie Szczecińskiego Pikniku Lotniczego jest zobowiązany stosować się do poleceń Organizatorów, służby porządkowej, służby informacyjnej oraz Policji.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:
 1. Napojów alkoholowych,
 2. Wszelkiego rodzaju broni,
 3. Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
 4. Narkotyków,
 5. Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa

      Uczestników w tym opakowań szklanych,

 1. Fajerwerków, petard i innych akcesoriów pirotechnicznych

               Ponadto zakazuje się:

 1. Wchodzenia do stref, które nie są przeznaczone dla widzów,
 2. Wchodzenia na pas startowy lotniska,
 3. Rozrzucania przedmiotów i śmieci,
 4. Rozniecania ognia,
 5. Picia alkoholu, palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 6. Dotykania i wchodzenia do sprzętu wojskowego oraz prezentowanych samolotów bez zgody osób upoważnionych do prezentacji.
 1. Osobom przebywającym na terenie Szczecińskiego Pikniku Lotniczego zakazuje się prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatorów.
 2. Osobom przebywającym na terenie Pikniku Lotniczego zakazuje się przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatorów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pikniku Lotniczego.
 4. Zabrania się tarasowania ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne.
 5. Właściciele obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych i innych usytuowanych na terenie i podczas trwania Szczecińskiego Pikniku Lotniczego są zobowiązani do:
  1. wyposażenia swoich obiektów w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, z oznaczonym terminem ostatniej legalizacji,
  2. przestrzegania ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych i innych zarządzeń Organizatora,
  3. zapewnienia warunków bezpieczeństwa w swoich obiektach uczestnikom Szczecińskiego Pikniku Lotniczego korzystającym z ich usług.
 1. Organizator informuje, że w trakcie Pikniku Lotniczego następuje krótkookresowo wysoki poziom propagacji fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są niemowlęta i dzieci. Organizator zaleca uczestnikom Szczecińskiego Pikniku Lotniczego zaopatrzenie się i używanie ochronników słuchu. Zakupu tych przedmiotów nie zapewnia Organizator.
 2. Obiekt na terenie którego odbędzie się Szczeciński Piknik Lotniczy nie jest wyposażony w urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk.
 3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do ciągłego nadzoru nad pozostającymi pod ich opieką dziećmi.
 4. Osoby uczestniczące w Szczecińskim Pikniku Lotniczym przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie oraz inny zapis wizerunku lub głosu, wykorzystywany w relacjach i programach przedstawiających Szczeciński Piknik Lotniczy oraz imprezy towarzyszące.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Zakres Szczecińskiego Pikniku Lotniczego może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazów), ze względu na bezpieczeństwo statków powietrznych, uczestników i publiczności albo uzasadniony interes Organizatora. Nie jest to równoznaczne z odwołaniem Pikniku Lotniczego.
 2. Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem obiektu handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie Pikniku Lotniczego, bądź zaistnienia tam zdarzenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia, odpowiedzialność ponoszą właściciele tych obiektów lub działający w ich imieniu i na ich rzecz.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez widzów przebywających na terenie Pikniku Lotniczego związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, nie wchodzące w skład służb Organizatora, bądź które powstały wskutek zaistnienia sił wyższej.
 4. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren Szczecińskiego Pikniku Lotniczego z zaopatrzeniem muszą posiadać wyposażenie prawem nakazane. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany opuścić teren Szczecińskiego Pikniku Lotniczego, gdy jest do tego wezwany przez służbę porządkową. W przypadku nie opuszczenia terenu Szczecińskiego Pikniku Lotniczego przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania polecenia służby porządkowej pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela na parking zorganizowany poza terenem Szczecińskiego Pikniku Lotniczego.
 5. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

§ 7

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. przy wejściu na teren imprezy,
  2. w siedzibie Organizatora: In Spe Grupa Marketingowa Sylwia Matczak, al. Wojska Polskiego 158/2, 71-324 Szczecin.
  3. na stronie internetowej www.pikniklotniczy.szczecin.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.